ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта Енигмания ООД събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон.
Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица.