ЛИЧНИ ДАННИ

В процеса на резервиране на ескейп Игра  и/или подготовката за нея, Участниците изрично потвърждават съгласието си да предоставят своите лични данни на Организаторите: имена, електронна поща и телефонен номер.Организаторът на Игрите Енигмания ООД събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Игрите и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на ЗЗЛД. С електронно писмо на info@enigmania.bg  Играчите могат да оттеглят съгласието си за обработването и съхраняването на техните данни, доколкото същите не са необходими за изпълнението на други, изисквани от закона задължения на Организатора.

Виж повече >

От 25/05/2018 за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). Поради тази причина Ви запознаваме с начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на резервация, ще бъдат записани в база данни и в тази връзка ще бъде записано и предоставянето на съгласие с Общите условия. Администраторът взима предпазни мерки, за да защити личните ви данни (от загуба, кражба, злоупотреба, разкриване, промяна, унищожаване).

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Ще Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, за срока и за целите, за които са предоставени.

Конфиденциалност.  Организаторът  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Общите условия. Организаторът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за резервация или съобщение/мнение, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, организаторът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, GDPR, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Организаторът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Организаторът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Какви лични данни събираме?  Когато заявявате/резервирате игра, купувате ваучер, участвате в томбола и др., ние събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email или др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки резервирал през сайта клиент.

Как използваме личните данни?  Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на услуги. за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, специфики на услугата, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за допълнителни услуги в резултат от Игрите.

Разкриване пред трети страни. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключен с Вас договор или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни / куриерски фирми, финансови институции и др.) или пред компетентни органи. Уеб сайтът съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите. Също така, инструменти като Google Analytics и др.

Защитата на личните данни зависи и от Вас.  Когато посещавате/публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Задържане на личните данни.  Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват и според законовите срокове и периода на действие на законовите разпоредби отнасящи се до предмета на договора, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като изискате това чрез писмо на info@enigmania.bg  Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл на info@enigmania.bg  Ще Ви бъде отговорено в едномесечен срок. Моля да изпратите  искането от имейла, използван за резервацията. Възможно е да са необходими и допълнителни данни с цел Вашето идентифициране.