Общи условия

Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на играта „Експериментът” (наричана за краткост „Играта”), организирана от “Енигмания” ООД, ЕИК: 203705003, със седалище и адрес на управление: София 1618, жк. „Красно село”, бл. 193, вх. Б, ап. 50, представлявано от управителя Иво Кирков (наричано за краткост „Организатор на играта”).

 

1. Всеки участник в Играта е длъжен да се запознае и да спазва настоящите Общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта, които са налични в интернет сайта на Играта – www.enigmania.bg и в обекта за провеждане на Играта. С всяко посещение на сайта, както и чрез задействане на електронни препратки от която и да е страница от сайта, Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с  Политиката за бисквитки, Лични данни и поверителност и с Общите условия и се задължават да ги спазват.

2. Организаторът на играта има право да променя едностранно настоящите Общи условия и правила, за което следва да уведоми Участниците чрез интернет сайта на Играта – www.enigmania.bg и чрез поставянето им на видно място в обекта за провеждане на Играта.

3. Поради сложността на Играта в нея се допускат до участие лица, навършили 10-годишна възраст. Лица на възраст между 10 и 14 години могат да участват в Играта, само при условие, че са придружени от лице навършило 18 години. За да участва в Играта след 22:00 ч. лице, което е навършило 14 години, но не е навършило 18-годишна възраст, трябва да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител в помещението след 22:00 ч.

4. Играта се провежда в изрично посочени за целта  помещения и при спазване на установените с настоящите общи условия правила за участниците в нея.

5. Играта може да се проведе всеки ден от седмицата от 11:00 часа до 22:00 часа, след предварителна резервация, като резервация може да се направи за всеки свободен кръгъл нечетен час в рамките на посоченото работно време на играта.

6. За участие в играта се заплащат  такса за стаята в размер на 30 /тридесет/ лева и такса за участие в размер на по 20 /двадесет/ лева за всеки участник в играта.

7. За участие в играта следва да бъде направена предварителна резервация по един от следните начини: чрез системата за резервации в сайта на играта или на следния телефонен номер: 0888 207 885. През системата за резервации в сайта на играта е допустимо да се направи резервация най-късно до 24 часа преди началото на играта. След този срок резервация е допустимо да се направи само по телефона.

8. За извършване на резервация, е необходимо участникът да попълни заявка с верни, пълни и актуални данни за: лично име или име на отбора, телефон и имейл адрес. Ако горните данни не са верни, пълни и актуални, участникът носи отговорност за това и рискува да не може да бъде извършена успешна резервация на Игра, или да не може да бъдете надлежно идентифициран при явяването си в часа за Игра и свързан с конкретната резервация. В този случай Организаторът може да откаже достъп до Стаята и провеждането на Игра. Организаторът на играта не носи отговорност за това и не дължи възстановяване на таксата за резервация или цялата цена на Играта или каквато и да е компенсация.

9. За извършване на гарантирана резервация на Игра, участникът следва да заплати таксата за резервация в размер на  30 лева, или стойността на цялата Игра (30 лева за резервация и по  20 лева цена за всеки играч) по някой от предвидените начини за плащане. В случай че дължимата такса за резервация не бъде заплатена в срок до 24 часа от попълването на заявката за резервация, направената резервация не може да бъде 100 % гарантирана от организатора.

10. Плащането на таксата за резервация и цената за участие в играта може да стане на място в брой.

11. В случай че група от участници в Играта е възпрепятствана по обективни причини да участва, планираният час и дата на Играта следва да бъдат отменени в срок най-късно до 72 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на стойността на резервацията. Пренасрочване на играта за друг ден и час е възможно до 48 часа преди началото на играта, в наличните свободни часове по избор на участниците. Резервации направени по-късно от 48 часа преди началото на играта не подлежат на отмяна или пренасрочване. В случай, че участниците закъснеят за обявеното начало на Играта, те губят от времето си за игра.

12. Участниците в играта следва да се явят 15 минути преди предвидения в резервацията час в помещенията, предназначени за провеждане на играта. При явяването си същите следва да удостоверят извършеното плащане на таксата за резервация на играта с надлежен документ и да заплатят таксата за участие, в случай че същата не е заплатена предварително.

13. Забранява се участието в Играта без писменото съгласие с Общите условия и правила на всеки един участник, декларирано преди началото на Играта, по един от предвидените начини, а именно: в интернет сайта на Играта или в попълнена декларация на място.

14. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, възникнали по време на провеждане на Играта, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с вещества и/ или предмети, които участник носи със себе си, или е внесъл в помещението.

15. Организаторът на играта има право да откаже достъп до помещението, в което се провежда Играта на лице, което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител, установени в настоящите общи условия, независимо от това дали тези лица са направили резервация или са платили пълната такса за Играта. В случаите, когато Организаторът на играта откаже достъп до Стаята съгласно предходното изречение, Организаторът на играта не дължи възстановяване на платена такса за резервация или цена за Игра или каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп.

16. В Играта не се допускат участници, които са във видимо нетрезво състояние или са под влияние на наркотични или други упойващи вещества, както и участници, които проявяват агресия.

17. В Играта не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества. В Играта не се допуска и внасянето на животни.

18. Документите за самоличност и багажа на всеки участник в Играта могат да бъдат изискани и проверени от Организаторът на играта или от охраната на сградата както при влизане, така и при излизане от Стаята, в случай че Организаторът на играта има съмнение за нарушаване на закона или на настоящите Общи Условия от страна на участник или с негово съдействие. Документът за самоличност на участника може да бъде също така проверен от Организаторът на играта с оглед установяване на идентичността на лицето, направило резервацията (за да не може друг да се възползва от резервацията, която сте платили вие); проверка на възрастта на участника.

19. Всяко лице участва в Играта на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. Организаторът на играта не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.

20. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни и тъмни пространства, заключени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна или пулсираща светлина или звук, монотонен шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в Играта не е препоръчително и е изцяло на негова отговорност.

21. Ако здравословното състояние на участник или важни причини налагат това, Играта винаги може да бъде прекъсната и участникът да излезе от Стаята. За целта участникът следва да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до прекратяване на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

22. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства(напр. природни бедствия, влошена метеорологична обстановка, стачни действия, военно положение или размирици, законодателни промени или актове на органи на власт, прекъсване на електрозахранването или др.под.), Играта се прекратява до отпадането на тези обстоятелства. Играта в тези случаи може да бъде пренасрочена, отменена или да се доиграе веднага в зависимост от конкретния случай, като Организаторът има право да получи предвиденото заплащане за Играта и не дължи връщане на пари на участниците. При възникване на технически проблем по време на Играта (малфункция на една или повече от загадките, ненавременно или грешно сработване на механични, елетронни, елетротехнически елементи или софтуер, проблеми с достъп до Интернет и др. под.), същата се прекъсва и участниците следва да напуснат помещенията. След отстраняване на проблема Играта може да бъде пренасрочена, отменена или да се доиграе веднага според желанието на участниците, като и в трите случая участниците не дължат никакво заплащане на Организатора.

23. Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следва инструкциите на Организатора, като в този случай Организаторът не дължи възстановяване на платената от участниците такса за участие в играта.

24. Максималната продължителност на една сесия на Играта е 75 (седемдесет и пет) минути, като в една сесия могат да вземат участие минимум двама души и максимум шестима души. Участниците нямат право да искат удължаване на игралното време.

25. Играта е под постоянно видеонаблюдение. С влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано, както от естеството и принципите на Играта, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Участниците също така се съгласяват видео и звукозаписите от Играта да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторът на играта и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.

26. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на Организаторът на Играта за вреди, свързани с или произтичащи от предлаганите от дружеството услуги, включително вреди, причинени от дружеството при, по повод или във връзка с организирането и провеждането на Играта в Стаята, се ограничава до отговорност за умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от участниците за съответните услуги (напр. такса за резервация на Стаята, цена за Игра).

27. Организаторът на Играта не носи никаква лична или имуществена отговорност за вреди, причинени на участниците в Играта, вследствие на неправилно използване на Играта и загадките в нея или неспазване на настоящите Общи Условия и правила.

28. Всеки участник в Играта следва да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на Играта. Под „елементи на Играта“ се разбират всякакви части от интериора и екстериора на Стаята, загадките и пъзелите в Стаята и всички други вещи, материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, находящи се в Стаята.

29. Организаторът на Играта има право да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за нарушаване на тези Общи Условия. Организаторът на Играта има право също така да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат на неправилно използване на елементи на Играта или в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи на Играта. Участниците в Играта, които са причинили тези вреди, или са способствали пряко или косвено същите да настъпят, дължат обезщетение на Организатора на Играта. Участниците разбират и се съгласяват, че вредите на Организаторът на Играта могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупения, повреден, откраднат или липсващ елемент, но и в преустановяване на работата на Стаята за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на компенсации за такива провалени резервации или Игри и други подобни;

30. В помещението, в което се провежда Играта, и във всички помощни помещения на обекта е строго забранено тютюнопушенето, звукозаписите или заснемането на изображения от всякакъв вид, чрез използване на каквито и да е устройства за запис на данни;

31. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин.

32. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

33. Всеки участник в Играта се задължава да не споделя с трети лица каквато и да е информация относно сюжета на Играта и загадките в Стаята, включително но не само, информация относно външния вид, дизайна, модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще каквато и да е информация относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата, оборудването и обзавеждането, находящи се в Стаята.

34. Ваучери за игра: Организаторите предлагат възможност за закупуване на ваучери за игра, при които предварително се предплаща стойността на цялата Игра за съответния брой Играчи. Ваучерите се заявяват по телефона, след което се закупуват на място или се получават по куриер. Ваучерите са валидни само за указания върху тях период. Всеки ваучер съдържа код. Всеки ваучер може да бъде използван еднократно. Организаторите не възстановяват разлики в сумите, когато с ваучер се заплаща за Услуга с по-ниска стойност от тази, за която е предплатено. Организаторите не изплащат на притежателя на ваучер съответната левова равностойност. Валидни са ваучерите, които са в срок до 6 месеца от датата на издаване, посочена върху тях. Ваучер се счита за използван и сумата за него не се възстановява, ако използвалият гo за резервация на Услуга: не се яви в уговореното време; закъснее с повече от 30 минути; отмени без непреодолима причина резервацията по-късно от 72 часа преди предоставяне на Услугата.

35. Организаторът на играта събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон. Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица.

36. Организаторът на играта има право да изпраща на участниците в Играта електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Организатора на играта услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и др.под. С приемането на тези Общи Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от Организатора на играта. В случай, че участникът не желае да получава търговски съобщения, следва да изпрати изричен имейл на адреса ни за контакт.

 

Утвърдил: (Управител на “Енигмания” ООД)