Общи условия

Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на всички игри към ескейп стаите „Експериментът” и „Вуду” (наричани за краткост „Игрите”), организирани, както следва: "Експериментът" от “Енигмания” ООД, ЕИК: 203705003, със седалище и адрес на управление: София 1618, жк. „Красно село”, бл. 193, вх. Б, ап. 50, представлявано от управителя Иво Кирков (наричано за краткост „Организатор на Играта”); "Voodoo" от "Квадрат 8" ООД, със седалище и адрес на управление София 1404, ж.к. Гоце Делчев 36, вх. Г, ап. 59, представлявано от управителя Таня Лаакман ( наричано за краткост "Организатор на играта").

1. Всеки участник в Игрите е длъжен да се запознае и да спазва настоящите Общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Игрите, които са налични в интернет сайта на Игрите – www.enigmania.bg и в обекта за провеждане на Игрите. С всяко посещение на сайта, както и чрез задействане на електронни препратки от която и да е страница от сайта, Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Политиката за бисквитки, Лични данни и поверителност и с Общите условия и се задължават да ги спазват.

2. Организаторите на Игрите имат право да променят едностранно настоящите Общи условия и правила, както за двете игри, така и за всяка от тях поотделно, за което следва да уведомят Участниците чрез интернет сайта на Игрите – www.enigmania.bg и чрез поставянето им на видно място в обекта за провеждане на Игрите.

3. Поради сложността на Игрите в тях се допускат до участие само лица, навършили 9-годишна възраст. Лица на възраст между 9 и 14 години могат да участват в Игрите, само при условие, че са придружени от оператор и/или лице навършило 18 години. За да участва в Игрите след 22:00 ч. лице, което е навършило 14 години, но не е навършило 18-годишна възраст, трябва да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител след 22:00 ч.

4. Игрите се провеждат в изрично посочени за целта места или помещения и при спазване на установените с настоящите общи условия правила за участниците в нея.

5. Игрите могат да се провеждат всеки ден от седмицата от 10:30 часа до 22:00 часа, след предварителна резервация, като резервация може да се направи за всеки свободен игрови час в рамките на посоченото в таблиците на игрите.

6. За участие в Игрите се заплаща такса в зависимост от конкретния случай. Цените са указани в сайта на Енигмания - www.enigmania.bg, както и на местата за провеждане на игрите.

7. За участие в Игрите следва да бъде направена предварителна резервация по един от следните начини: чрез системата за резервации в сайта на Игрите или на следния телефонен номер: 0888 207 885. През системата за резервации в сайта на Игрите е допустимо да се направи резервация най-късно до 24 часа преди началото на играта. След този срок резервация е допустимо да се направи само по телефона.

8. За извършване на резервация, е необходимо участникът да попълни заявка с верни, пълни и актуални данни за: лично име или име на отбора, телефон и имейл адрес. Ако горните данни не са верни, пълни и актуални, участникът носи отговорност за това и рискува да не може да бъде извършена успешна резервация на Игра, или да не може да бъде надлежно идентифициран при явяването си в часа за Игра и свързан с конкретната резервация. В този случай Организаторът може да откаже достъп до Стаята и провеждането на Играта. Организаторът на Игрите не носи отговорност за това и не дължи възстановяване на таксата за резервация или цялата цена на Игрите или каквато и да е компенсация.

9. Участникът би могъл, но без да е задължително, да заплати предварително, до 72 часа преди началото на Игрите, такса за резервация  (капаро), или стойността на цялата Игра (описана в цените под таблицата за резервации в сайта enigmania.bg) по някой от предвидените законни начини за плащане.

10. Предварително плащане на капаро за резервация и цената за участие в Игрите може да стане по банков път или на място в брой. Плащане на цялата сума след играта може да стане само в брой на място.

11. В случай че група от участници в Игрите е възпрепятствана по обективни причини да участва, планираният час и дата на Играта следва да бъдат отменени в срок най-късно до 48 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 40 лв. Пренасрочване на играта за друг ден и час е възможно до 24 часа преди началото на играта, в наличните свободни часове по избор на участниците. Резервации с ваучер, направени по-късно от 48 часа преди началото на играта не подлежат на отмяна или пренасрочване. В случай, че участниците закъснеят за обявеното начало на Игрите, те ще изгубят от времето си за игра. В случай, че участниците не се явят за провеждане на Играта, те губят предварително заплатените за играта суми (ако има такива). В случай, че играчите отменят без уважителна причина игра, резервирана с ваучер, или не се явят на игра, резервирана с ваучер, то съответният ваучер се счита за употребен, а играта с него - за проведена, за което се съставя протокол.

12. Участниците в Игрите следва да се явят точно в предвидения в резервацията час в помещенията, предназначени за провеждане на играта. При явяването си същите следва да удостоверят извършеното плащане (ако има такова) на таксата за резервация на Игрите с надлежен документ или ваучер.

13. Забранява се участието в Игрите без писменото съгласие с Общите условия и правила на всеки един участник, декларирано преди началото на Игрите, по един от предвидените начини, а именно: в интернет сайта на Игрите и/или в попълнена декларация на място.

14. Организаторът на Игрите не носи отговорност за инциденти, възникнали по време на провеждане на Игрите, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с вещества и/ или предмети, които участник носи със себе си, или е внесъл в помещението.

15. Организаторът на Игрите има право да откаже достъп до пространството, в което се провеждат Игрите на лице, което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител, установени в настоящите Общи условия, независимо от това дали тези лица са направили резервация или са платили пълната такса за Игрите. В случаите, когато Организаторът на Игрите откаже достъп до Стаите съгласно предходното изречение, Организаторът на Игрите не дължи възстановяване на платена такса за резервация или цена за Игра или каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп.

16. В Игрите е задължително спазването на хигиенни и противоепидемични мерки от всеки участник в нея. В това число – по време на епидемична ситуация - дезинфекция на ръцете при влизане, измиване със сапун и вода, употреба на маски и калцуни. Игрите предлагат и възможност за поставяне на ръкавици (по желание). В Игрите не се допускат участници, които са с видими симптоми на заразни заболявания - повишена телесна температура, кашлица, хрема и други. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние или които са под влияние на наркотични или други упойващи вещества, както и участници, които проявяват агресия. Във всеки един от тези случаи Организаторът има право да откаже достъп на играч до помещенията на Игрите, като не дължи никаво друго обезщетение освен връщането на предплатена от играча сума за резервираната игра. Организаторът на Игрите задължително осъществява дезинфекция със сертифициран препарат на всички достъпни за играчите повърхности и осигурява проветряване на помещенията след всяка игра, както и пречистване на въздуха със сертифициран пречиствател за ФПЧ, бактерии, вируси и алергени.

17. В Игрите не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, запалителни средства, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества. В Игрите не се допуска и внасянето на животни. В Игрите не се допуска внасянето и употребата на храни и напитки, с изключение на фабрично бутилирана минерална вода. Под "внасяне в игрите" следва да се разбира каквато и да е употреба на горепосочените уреди и вещества независимо дали мястото на провеждане на играта е в интериор или на открито.

18. Документите за самоличност и багажа на всеки участник в Игрите могат да бъдат изискани и проверени от Организаторът на Игрите или от охраната на сградата както при влизане, така и при излизане от Стаята, в случай че Организаторът на Игрите има съмнение за нарушаване на закона или на настоящите Общи Условия от страна на участник или с негово съдействие. Документът за самоличност на участника може да бъде също така проверен от Организаторът на Игрите с оглед установяване на идентичността на лицето, направило резервацията (за да не може друг да се възползва от резервацията, която сте платили вие) или за проверка на възрастта на участника.

19. Всяко лице участва в Игрите на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. Организаторът на Игрите не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Игрите.

20. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни, тъмни или затворени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна или пулсираща светлина или звук, специфичен шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, остри заразни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в Игрите не е препоръчително и е изцяло на негова отговорност.

21. Ако здравословното състояние на участник или други важни причини налагат това, Играта винаги може да бъде незабавно прекъсната. За целта участникът, ако се намира в затворено помещение, следва да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до прекратяване на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

22. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства (напр. природни бедствия, аварии, влошена метеорологична обстановка, стачни действия, военно положение или размирици, законодателни промени или актове на органи на власт, прекъсване на електрозахранването или др.под.), Игрите се прекратяват до отпадането на тези обстоятелства. Игрите в тези случаи може да бъдат пренасрочени, отменени или да се доиграят веднага в зависимост от конкретния случай, като Организаторът има право да получи предвиденото заплащане за Игрите и не дължи връщане на пари на участниците. При възникване на технически проблем по време на Игрите (малфункция на една или повече от загадките, ненавременно или грешно сработване на елементи или софтуер, проблеми с достъп до Интернет и др. под.), същата се прекъсва и участниците следва да напуснат помещенията. След отстраняване на проблема Играта може да бъде пренасрочена, отменена или да се доиграе веднага според желанието на участниците, като и в трите случая участниците не дължат никакво заплащане на Организатора.

23. Организаторът на Игрите има право да ги прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата за безопасност, правилата на Игрите или да следва инструкциите на Организатора на Игрите, като в този случай Организаторът не дължи възстановяване на платената от участниците такса за участие в играта.

24. Максималната продължителност на една сесия на Игрите е до 80 (осемдесет) минути, като в една сесия могат да вземат участие минимум двама души и максимум шест души . Участниците нямат право да искат удължаване на игралното време. Закъснение на участници за началния час на игрите може да доведе до загуба на игрално време, като участниците не могат да претендират за редуциране на обявената цена на играта.

25. Игрите са под постоянно видеонаблюдение. С влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано, както от естеството и принципите на Играта, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Участниците също така се съгласяват видео и звукозаписите от Игрите да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторът на Игрите и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.

26. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на Организаторът на Игрите за вреди, свързани с или произтичащи от предлаганите от дружеството услуги, включително вреди, причинени от дружеството при, по повод или във връзка с организирането и провеждането на Игрите в Стаите, се ограничава до отговорност за умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от участниците за съответните услуги (напр. такса за резервация на Стаята, цена за Игра).

27. Организаторът на Игрите не носи никаква лична или имуществена отговорност за вреди, причинени на участниците в Игрите, вследствие на неправилно използване на Игрите и загадките в нея или неспазване на настоящите Общи Условия и правила.

28. Всеки участник в Игрите следва да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на Игрите. Под „елементи на Игрите “ се разбират всякакви части от интериора и екстериора, загадките и пъзелите и всички други вещи, материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, находящи се на територията на играта.

29. Организаторът на Игрите има право да предяви финансови и други претенции към участниците в Игрите за нарушаване на тези Общи Условия. Организаторът на Игрите има право също така да предяви финансови и други претенции към участниците в Игрите за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат на неправилно използване на елементи на Игрите или в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи на Игрите. Участниците в Игрите, които са причинили тези вреди, или са способствали пряко или косвено същите да настъпят, дължат обезщетение на Организатора на Игрите. Участниците разбират и се съгласяват, че вредите на Организаторът на Игрите могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупения, повреден, откраднат или липсващ елемент, но и в преустановяване на работата на Играта за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на компенсации за такива провалени резервации или Игри и други подобни;

30. В помещенията, в които се провеждат Игрите, и във всички помощни помещения е строго забранено тютюнопушенето, звукозаписите или заснемането на изображения от всякакъв вид, чрез използване на каквито и да е устройства за запис на данни;

31. Всяка информация относно Игрите представлява търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин.

32. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Игрите. Организаторът на Игрите си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

33. Всеки участник в Игрите се задължава да не споделя с трети лица каквато и да е информация относно сюжета на Игрите и загадките, включително но не само, информация относно външния вид, дизайна, модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще каквато и да е информация относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата и оборудването.

34. Ваучери за игра: Организаторите предлагат възможност за закупуване на ваучери за игра, при които предварително се предплаща стойността на цялата Игра за съответния брой Играчи. Ваучерите се заявяват по телефона, след което се закупуват на място или се получават по куриер или по e-mail. Ваучерите са валидни само за указания върху тях период. Всеки ваучер съдържа код. Всеки ваучер може да бъде използван еднократно. Организаторите не възстановяват разлики в сумите, когато с ваучер се заплаща за Услуга с по-ниска стойност от тази, за която е предплатено. Организаторите не изплащат на притежателя на ваучер съответната левова равностойност. Валидни са ваучерите, които са в срок до 6 месеца от датата на издаване, посочена върху тях. Ваучер се счита за използван и сумата за него не се възстановява, ако използвалият гo за резервация на Услуга: не се яви в уговореното време; закъснее с повече от 30 минути; отмени без непреодолима причина резервацията по-късно от 48 часа преди предоставяне на Услугата или пожелае да пренасрочи резервация по установения ред повече от веднъж.

35. Организаторът на Игрите събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Игрите и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон. Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците в Игрите на трети лица.

36. Организаторът на Игрите има право да изпраща на участниците в Игрите електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Организатора на Игрите услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и др.под. С приемането на тези Общи Условия участниците в Игрите се съгласяват да получават търговски съобщения от Организатора на Игрите. В случай, че участникът не желае да получава търговски съобщения, следва да изпрати изричен имейл на адреса ни за контакт.

Утвърдил: Р. Киркова (Управител на “Енигмания” ООД)

              Утвърдил: Т. Лаакман (Управител на "Квадрат 8" ООД)